Roofs 2015-05-24 Werkboek Resultaatgericht samenwerken gepresenteerd

Op 31 maart 2015 overhandigde Dick Keus, Senior Business Consultant van TNO Innovatiecentrum Bouw, het eerste exemplaar van dit werkboek aan Jan Willem van der Groep, Programmamanager Energiesprong Platform 31 Duurzaam Gebouwd. Het werkboek vormt een leidraad voor dakdekkers en hun ketenpartners om onderhoud en renovatie van hellende daken op een gestructureerde en resultaatgerichte manier uit te voeren.

Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken is bestemd voor directie en kadermedewerkers van dakdekkers en hun partners in de gehele keten. Het werkboek is gebaseerd op de Leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden’, in 2013 uitgegeven door Onderhoud NL, TNO en SBR.

De deelnemers van Stichting Dakmeester hebben kennisgemaakt met het RGS procesmodel en de daarin te nemen stappen uit deze Leidraad en de eenvoud ervan omarmd. Daarom is het initiatief genomen deze basis te vertalen naar een specifiek werkboek voor hellende daken. Het werkboek is tot stand gekomen als resultaat van een Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. Hiervoor heeft TNO intensief samengewerkt met Woningstichting Wageningen en met de deelnemers van Stichting Dakmeester.

Stappenplan

Dick Keus van TNO vertelt dat hij in 2005 is begonnen bij TNO Innovatiecentrum Bouw om de filosofie van Resultaatgericht Samenwerken te introduceren en implementeren bij de diverse disciplines in de bouwketen. Namens de dakdekkers hellend dak sloot Stichting Dakmeesters zich rond 2008 aan. Sindsdien is gewerkt aan het RGS procesmodel met de 7-fasen en de te nemen stappen daarin, waarbij per fase is aangegeven welke actie noodzakelijk is en welke partij (de opdrachtgever of de opdrachtnemer) deze actie dient te ondernemen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe op een eenvoudige manier het gewenste resultaat kan worden bereikt.

Stichting Dakmeester heeft ervoor gekozen om het 10 stappenplan van TNO verder uit te werken. Het biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers houvast in renovatieprocessen. Met name het onderscheid tussen een resultaatgerichte renovatie en een traditionele renovatie komt duidelijk naar voren. “Met de methodiek uit het werkboek wordt ook het gebruik en onderhoud na oplevering van de renovatie in ogenschouw genomen,” aldus Harry Laumans, voorzitter van Stichting Dakmeester. “Zo kunnen en willen wij samen met betrouwbare ketenpartners woningcorporaties ontzorgen. Want samenwerking in de keten resulteert in een betere kwaliteit en meer weten.”

In het werkboek zijn de 10 stappen uitgebreid beschreven. Wie moet er actie nemen, wat is het resultaat, beknopte achtergrondinformatie en de werkwijze op hoofdlijnen zijn per stap uitgewerkt. Voor de meeste stappen hebben de Dakmeesters ter verduidelijking voorbeelden en referentiefoto’s van resultaatgerichte dakrenovaties aangereikt. Daarnaast bevat de zogenaamde ‘Gereedschapskist’ checklists, groslijsten, beschrijvingen van procedures en modeldocumenten voor beleidsplannen, (inspectie)rapportages en samenwerkingsovereenkomsten.

Leren zwemmen

“Het is nadrukkelijk een werkboek,” aldus Keus. “De theorie is nu beschikbaar maar de waarde ervan moet in de praktijk blijken. Belangrijk is dat de kennispartners in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar gaan zitten om invulling te geven aan een gewenste aanpak in de specifieke situatie. Dit betekent vanzelfsprekend ook dat de dakdekker meer verantwoordelijkheid neemt. Nu is het zaak dat opdrachtgevers en dakdekkersbedrijven het oppakken. Het moet onderdeel van de bouwcultuur worden. Dat gaat met vallen en opstaan. Het is net als met leren zwemmen: je leert het alleen door het te doen.”

Het werkboek Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken is op aanvraag te verkrijgen via Stichting Dakmeester. Binnenkort zullen de eerste pilots volgens het nieuwe werkboek worden uitgevoerd. Roofs zal hiervan verslag uitbrengen.

Het werkboek is tot stand gekomen als resultaat van een Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. in het cluster werd door TNO intensief samengewerkt met Woningstichting Wageningen en met leden van de Stichting Dakmeester:

  • Adriaans Dakwerken bv te Haps
  • B&P Dakdekkersbedrijf bv te Rijssen
  • Dakdekkersbedrijf Dunnewind en de Lange bv te Ommen
  • Gebr. Janssen bv te Beugen
  • Gebr. Schaap Pannendaken bv te ’s Gravenland Bussum
  • Patina Hellende Daken bv te Beverswijk
  • Pex Dakbedekkingen bv te Maasbracht
  • Rien Weijers Dakwerken bv te Groesbeek
  • Van den Hurk Doezé bv te Heeze
  • Zwitsersloot Dak bv te Groesbeek

Fabrikant Monier bv heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de vertaling naar de praktijk door het aanleveren van voorbeelden.

Labels