Roofs 2017-04-38 Alles over multifunctionele klimaatbestendige daken

Klimaatbestendige daken

Met het toenemende gebruik van daken, het groeiend aantal mogelijkheden en de hoge eisen die worden gesteld aan de levensduur en kwaliteit van de producten die dit gebruik mogelijk maken, is het voor professionals in de bouw belangrijk om de kennis over het multifunctionele dak te ver­groten. Door het samenwerkingsverband tussen de Stichting Roof Update en de HAS Hogeschool (Den Bosch en Venlo) wordt in oktober de cursus ‘Klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels gestart.’

Stichting Roof Update

Het klimaat verandert en daarmee wordt de opslagcapaciteit voor water in bebouwd gebied steeds belangrijker. Ook zijn meervoudig ruimtegebruik en schone lucht belangrijke thema’s. Eén mogelijke oplossingsrichting die tegenwoordig veel wordt toegepast, is het toepassen van klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels. Eric Pelsers, dakdeskundige van Stichting Roof Update: “We hebben geconstateerd dat er in de branche behoefte is aan het verhogen van de kennis over de mogelijkheden op daken. Niet alleen wordt het dak benut voor het oplossen van de milieu- en klimaatproblemen waarmee de stedelijke gebieden zich geconfronteerd zien, ook het terugdringen van faalkosten is een belangrijke motivatie om de kennis in de branche te helpen verhogen.”

Illiya de Hoogh, Senior adviseur opleidingen bij de HAS: “In deze cursus behandelen docenten van HAS Hogeschool samen met Stichting Roof Update het gehele traject van klimaatbestendige dak- en gevelbedekking vanaf het waarom tot en met het beheer. De cursus sluit goed aan op onze bestaande producten en we hebben een groot deel van de kennis al in huis. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de planvorming, het ontwerp, de aanleg en het beheer van daken of gevels en die zich willen verdiepen in klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels. We denken dan aan architecten, constructeurs, installateurs, medewerkers van adviesbureaus, aannemers en dakdekkers, maar ook aan planvormers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, hoveniers, tuin- en landschapsarchitecten en beheerders.

Modulaire cursus

De modules zijn gebaseerd op de stappen die genomen moeten worden bij het doorlopen van het gehele proces/project na het ontstaan van een idee over de ontwikkeling van een multifunctioneel dak en/of gevel. Uiteindelijk ontstaat een compleet stappenplan met alle bijbehorende informatie voor ontwikkeling, realisatie en beheer. Elke module is afzonderlijk te volgen.

De Basismodule (1,5 dag) behandelt onder meer ­Duurzaamheid, Randvoorwaarden en mogelijkheden, Kosten en baten analyse (PPP) en Cofinanciering. In de module Ontwerp (2 dagen) gaat de cursus in op Randvoorwaarden, beperkingen en risico’s, materialen en eigenschappen, waterdetectiesystemen en –huishouding, kennis over flora en fauna en verdienmodellen en rekentechnieken. Voorbereiding en aanleg is de module (1,5 dagen) die onder meer ingaat op de voordelen van ketensamenwerking, de toepassing van materialen en duurzaamheid. In deze modulen bezoeken we praktijkvoorbeelden op locatie. Tenslotte komen in de module Beheer van 1 dag onder meer de visuele inspectie en garanties en verzekeringen ter sprake.

Certificaat

Aan deze cursus zijn geen opleidingseisen verbonden. We gaan ervan uit dat de cursist opereert op hbo-niveau. Bij het goed afronden van een losse module ontvangt de cursist een bewijs van deelname van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Zijn alle modules goed afgerond, dan ontvangt de cursist van de HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen het certificaat voor ‘Specialist Klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels’.

Vijf vragen om uw kennis over daken te testen

 1. Wat wordt verstaan onder een “bruin dak” ?
 2. Hoeveel m2 groendak is er nodig om de emissie aan fijnstof van 1 auto te verwijderen?
 3. Hoeveel procent water houdt een groendak vast?
 4. Wat zijn de belangrijkste parameters voor het ontwerp van een groendak op een bestaand dak?
 5. Hoe werkt de geo-elektrische waterdetectie in meerlaags opgebouwde daken?

Antwoorden

 1. Bruine daken genieten, in tegenstelling tot groene daken, nog weinig bekendheid. Bij bruine daken wordt de oorspronkelijke, vaak ruderale, grond teruggeplaatst op het dak. Dit gebeurt zonder het aanplanten van kruiden, maar bijvoorbeeld wel door het toevoegen van steen of hout. De braakliggende grond wordt als het ware opgetild en op het dak geplaatst.
 2. Als je beschikt over een groendak met een beplanting van gras is 1m2 groendak al voldoende om de emissie van 1 auto te doen verwijderen . Dit wordt aangetoond in onderzoek van Rowe, D.B.: Green roofs as a means of pollution abatement. Environmental Pollution (2011) en een wat ouder onderzoek : Johnson, J. and Newton, J., Building Green.A guide to using plants on roofs, walls and pavements. Greater London Authority, 2004. Hoe hoger de vegetatie, hoe beter de afvang van fijnstof. Hoe fijnbladiger de vegetatie, hoe groter de afvang van fijnstof.
 3. Bewezen is tussen de 18 en 75%, afhankelijk van de opbouw en de laagdikte. Volgens de FLL -norm mag je bij een sedumdak met 6 cm substraat (minimaal advies) een afvloeiing coëfficiënt nemen van 0,5. Dat betekent dat het groendak de helft (50 procent) van het regenwater voor zijn rekening neemt!
 4. De vijf belangrijkste parameters zijn:
  • de constructie mogelijke draaglast;
  • gewenst gebruik;
  • capaciteit en kwaliteit bestaande hemelwaterafvoer;
  • locatie (Het heeft geen zin om tien hoog een bijenen vlindervriendelijk groen dak aan te leggen. De wind, bezonning en schaduw van gebouwen in de omgeving bepalen de mogelijkheden van vegetatie);
  • bereikbaarheid (voor aanvoer, aanleg, onderhoud en veiligheid).
 5. Geo-elektrisch onderzoek gebruikt eigenschappen van passieve en actieve spanning: zelfpotentiaal en milli-voltages metingen. Het principe van de geo-elektrische metingen is gebaseerd op het feit dat een elektrische stroom altijd de weg van de minste weerstand tussen twee elektroden in een elektrisch circuit zoekt. Als er ergens tussen twee draden in het circuit vocht zit, is die plek nauwkeurig te bepalen. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt door aan de natte lekkagepunten met behulp van één of meerdere tracer(s) (elektroden) stroom in de dakconstructie te brengen en deze vervolgens weer op te vangen in een op het maaiveld geplaatste tegenpool. Op intensief te gebruiken daken kan er, als er een opening (lek) in de dakconstructie aanwezig is, ter plaatse van deze openingen een hoger elektrisch potentiaal gemeten worden, waarmee nauwkeurig wordt vastgesteld waar de lekkage zich bevindt en is een plaatselijke ingreep voldoende om de schade te herstellen.

Score

Indien u alle vijf de vragen goed hebt beantwoord: overweeg deelname aan de Stichting Roof Update. Bij één fout of meer: kijk naar het aanbod van de cursus en kies één of meerdere modules. Het zal u en uw bedrijf veel goed doen!

Labels