Roofs 2017-09-28 Symposium ‘BIKUDAK werkt aan de toekomst’

Resultaten Sectorplannen BIKUDAK besproken tijdens symposium

Op 8 november 2017 wordt in het NBC te Nieuwegein een symposium rond de resultaten met betrekking tot de Sectorplannen BIKUDAK georganiseerd. De Sectorplannen zijn namelijk zodanig succesvol geweest dat er wellicht lering uit getrokken kan worden.

In het artikel ‘Tweede Sectorplan BIKUDAK van start gegaan’ in Roofs november 2016 vertelde projectleider Joep Jansen al dat de ambitieuze doelstellingen vrijwel allemaal zijn gehaald. Deze doelstellingen waren het stimuleren van de instroom en het tegengaan van de uitstroom. Er zijn daartoe diverse maatregelen genomen op het gebied van scholing, sociale innovatie en kwaliteit. Deze hebben ertoe geleid
dat het aantal leerlingen dat bij Tectum een vakopleiding afrondt met zo’n 300 diploma’s per jaar (BBL 1, 2 of 3) weer op peil is. De uitstroom van gediplomeerden, die rond de 40% lag, is teruggebracht naar 20%.

Dit zijn klinkende cijfers waarmee de dakbedekkingsbranche zich gunstig onderscheidt van de andere bouwsectoren. Het symposium zal worden georganiseerd om dit succes uit te dragen en de ervaringen die tijdens de uivoering van de Sectorplannen zijn opgedaan, te delen. In een volgende editie van Roofs zal hier verslag van worden gedaan.

Sectorplan BIKUDAK 2 kent twee pijlers: vacaturevervulling via opleidingen (instroom in BBL) en vacaturevervulling via van werk naar werk trajecten (geconcretiseerd in Het Transitiehuis van B2 transities). Over deze twee onderwerpen sprak Roofs met Karel-Jan Batenburg. Batenburg is directeur van opleidingsinstituut Tectum, dat namens de sociale partners FNV, CNV en Vebidak de invoering van de DakSkillCard verzorgt en tevens directeur is van B² transities, dat het zogeheten Transitiehuis vormgeeft.

Dakpaspoort wordt DakSkillCard

Eind 2014 is het Dakpaspoort als app geïntroduceerd. De introductie van de DakSkillCard betekent een aanpassing van de opzet. Het Dakpaspoort wordt geïntegreerd met de reeds bestaande Tectum Skill Card. Jaarlijks verzendt Tectum deze ‘skill cards’ naar de personen die een opleiding of cursus aan het opleidingsinstituut hebben afgerond. Deze ‘skill cards’ bestaan zowel uit een fysiek pasje als uit een app, waarmee het opleidingsniveau van de betreffende persoon in één oogopslag inzichtelijk wordt gemaakt.

De integratie houdt in dat deze ‘skill cards’ met het ­Dakpaspoort worden samengevoegd naar één syste­matiek, waarbij niet alleen het opleidingsniveau wordt getoond, maar ook diverse andere informatie, zoals de RI&E. Het afge­lopen jaar is hard gewerkt aan het opbouwen van een digitale omgeving, waarbij vanzelfsprekend de privacyregels in acht zijn genomen. De DakSkillCard is in handen van het Sociaal Fonds BIKUDAK, dat betekent dat de informatie die in de database is verzameld niet toegankelijk is voor Tectum.

De DakSkillCard zal eveneens als app en als een fysiek pasje beschikbaar komen en is bestemd voor zowel de dakdekkers in de branche, als de ondernemers en de zzp’ers (in totaal ongeveer 6000 gebruikers).

Transitiehuis

Zoals eerder vermeld is B2 transities een instrument dat transities uitvoert via bij voorkeur van ‘werk naar werk’-trajecten. Het werk van een dakdekker is lichamelijk pittig en daarom is het van belang om dreigende arbeidsongeschiktheid tijdig te signaleren. Indien dit wordt gesignaleerd, kan (o.a. via omscholing) een passende andere werkplek worden gevonden voor de betreffende persoon. Vaak zal dit overigens een werkplek buiten de branche zijn.

Batenburg: “B² transities is bestemd voor de situaties waarin de werknemer en de werkgever aangeven dat het verstan­dig is om over te stappen naar ander werk. Stel je een dakdekker voor die op zijn 52ste last heeft van zijn knieën, rug etc. Dan is het voor te stellen dat deze persoon in zijn huidige functie niet op een gezonde manier de pensioensleeftijd van 67 jaar zal halen. In samenspraak met alle betrokken partijen wordt dan bekeken wat de respectievelijke wensen en de mogelijkheden zijn. Aan de hand van de beschikbare vacatures wordt vervolgens gezocht naar een werkplek die deze per­soon in staat stelt zijn werkende leven op een gezonde en gelukkige manier voort te zetten.”

De BIKUDAK-branche heeft hiertoe de samenwerking gezocht met de branche voor betonreparateurs. In B² transities zijn de werkgevers uit beide branches vertegenwoordigd, alsook de werknemers (via FNV en CNV).

“Door de samenwerking tussen beide branches ontstaat synergie,” aldus Batenburg. De branche voor betonreparateurs kan leren van de diverse initiatieven die in de dakenbranche zijn ontplooid. De dakenbranche kan op haar beurt weer leren van de activiteiten van de betonreparateurs. Denk bijvoorbeeld aan de systematiek die er is om kwaliteit echt te kunnen koppelen aan opleidingsniveau.”

Het congres wordt op 8 november 2017 vanaf 14.00 uur georganiseerd in het NBC te Nieuwegein. Het programma is op hoofdlijnen als volgt:

  • “De toekomst van opleiden en BBL: de koninklijke route naar Dak(vak)manschap”
  • Presentaties resultaten Sectorplannen BIKUDAK;
  • Aftrapspeeches paneldiscussie;
  • Panel- en zaaldiscussie ‘Het Lagerhuis 2.0’;
  • Conclusies en afsluiting

Eén en ander zal worden besloten met een culinaire, ­aangeklede borrel.

Labels