Roofs 2018-07-64 De CAO BIKUDAK in 2018

Helpdesk VEBIDAK

Op 16 maart 2018 hebben partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en ­Kunststof  Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De CAO heeft een looptijd van één jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Zij kent een loonsverhoging van 2,75% per 1 juni 2018 en 0,5% per 1 september 2018. Het onderhan­delingsresultaat heeft betrekking op bijna 2.700 dakdekkers. Een beperkt deel van de CAO is ook van toepassing op ruim 925 UTA-werknemers ­ (kantoor- en kaderpersoneel).

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur VEBIDAK

Naast de loonsverhoging is er nog een aantal andere afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak is het laten uitvoeren van een quickscan naar de mogelijkheden om dakdekkers op een gezonde manier de AOW-leeftijd te laten halen. De overige afspraken hebben onder meer betrekking op de flexregeling, de reisurenregeling, uitzendkrachten en vrije dagen.

Duurzame inzetbaarheid

CAO-partijen hebben elkaar gevonden in het gezamenlijke streven om werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd te laten halen. Op dit moment is een bureau bezig met een quickscan om te onderzoeken wat de ­(financiële) mogelijkheden daarvoor zijn. De eerste resultaten worden in de zomer van 2018 verwacht. De insteek is om haalbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van een mogelijke regeling te laten onderzoeken. Het doel hiervan is duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

De aanleiding om de quickscan uit te laten voeren, is het feit dat de AOW-leeftijd steeds verder oploopt. Daarnaast is de mogelijkheid tot vervroegde uittreding (de VUT-regeling) al weer geruime tijd geleden afgeschaft. Ook heeft de branche te maken met een groep oudere dakdekkers, waarvoor de oplopende AOW-leeftijd een probleem vormt. Veel van hen zijn al lang werkzaam in de branche en begonnen in een periode waarin de arbeidsomstandigheden een stuk zwaarder waren dan tegenwoordig het geval is. Uit diverse cijfers blijkt dat een groot deel van deze dakdekkers de AOW-leeftijd niet haalt. De overheid heeft (nog) geen oplossing voor deze problematiek.

Flexregeling

De flexregeling, zoals afgesproken in de CAO BIKUDAK 2015-2017, is vervallen. Hier komt een nieuwe afspraak voor terug. Deze houdt in dat een dakdekker in totaal 2,5 dag kan worden ingepland op een zaterdag.

Reisuren

De reisurenregeling is per 1 maart 2018 aangepast. De reistijd voor eigen rekening is voor zowel de chauffeurs als overige werknemers. Voor chauffeurs is nu 15 minuten per dag van de totale reistijd voor eigen rekening en voor overige werknemers 45 minuten.

Uitzendkrachten

Over de inzet van uitzendkrachten in de BIKUDAK-sector zijn verschillende afspraken gemaakt. Als een uitzendkracht één jaar vast wordt ingeleend door dezelfde werkgever, heeft deze recht op een contract voor onbepaalde tijd bij deze werkgever. Dat geldt ook als de uitzendkracht gedurende drie jaar meerdere periodes van bij elkaar één jaar voor dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Daarnaast is afgesproken welke CAO-bepalingen moeten worden toegepast op een uitzendkracht. Deze zijn ­opgenomen in een aparte bijlage bij de CAO. De CAO BIKUDAK-werkgever en het uitzendbureau moeten hierover schriftelijk afspraken maken.

Overige arbeidsvoorwaarden

Tot slot is afgesproken dat de vergoedingen niet worden verhoogd en zijn er afspraken gemaakt over de indeling van vakantie, roostervrije dagen en feestdagen. Het CAO-akkoord voor 2018, overzichten met loontabellen, vrije dagen en CAO-teksten zijn te vinden op de website www.caobikudak.nl.

Bron: APG/Stichting Sociaal Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Labels