Roofs 2018-10-32 Facts & Values van groenblauwe daken

Erik eN De Anderen

Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, op 19 september in Nijmegen, zijn de Facts & Values van Groenblauwe Daken gepresenteerd door Green Deal Groene Daken, samen met STOWA. Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben voordelen voor alle verschillende stakeholders.

Voor gemeenten, ontwikkelaars, opdrachtgevers, verzekeraars en eigenaren van panden, maar zeker ook de mens in het algemeen, biedt waterberging, biodiversiteit en extra inrichten van multifunctioneel dakgebruik vele voordelen. Het levert een duidelijk verdienmodel op en ook vanuit het veranderende klimaat en klimaatadaptatie is het een hot item. De Green Deal Groene Daken heeft vanaf de start in 2013 vanuit verschillende werkgroepen gewerkt aan het duidelijk op de kaart zetten van meervoudig gebruik van daken.

De nu gepresenteerde factsheet Facts & Values Groenblauwe Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien en is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken verder op gang brengen. Met als uiteindelijk einddoel: een snellere toepassing en inrichting met duidelijk betere begroeide daken als inzet.

Eén van de grootste voordelen van een groenblauw dak is dat het per jaar 45 tot 70% van het regenwater dat er op valt zelf kan verdampen. De planten op het dak verdampen voor een groot deel de neerslag die in het substraat terechtkomt. Bovendien stroomt bij overmatige neerslag in de vorm van piekbuien het water niet direct af via de hemelwaterafvoeren naar het riool, dat ook het water van verharde ­oppervlakken (zoals stoepen en straten) te verwerken heeft. De mate ­waarin het water wordt verdampt (dan wel vastgehouden) bij piekbuien hangt af van de hoogte van de ­substraatlaag en in hoeverre er een extra drainagelaag is toegepast (ofwel: of het begroeide dak is ingericht als retentiedak). De verdamping geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt ervoor dat er de helft minder water van het dak bij de waterzuivering terechtkomt. Bovendien leveren door de temperatuurregulerende werking van de begroeide laag, bijvoorbeeld zonnepanelen gecombineerd met dakgroen, zeker 6% meer energie op. En wanneer alle daken groen zijn in een wijk, is een reductie tot 50% minder riooloverstort-volume te realiseren. Overstromingen op maaiveldniveau kunnen op deze manier worden teruggedrongen. Zelfs als het alleen om de meest simpele, door experts als minimalistisch gedefinieerde, sedumdaken gaat. Hiermee houden we het oppervlaktewater schoner en kan hergebruik van water in grijswatercircuits verder gestimuleerd worden. De factsheet Facts & Values Groenblauwe Daken toont deze duidelijke voordelen voor zowel de gebouweigenaar als voor anderen in de stedelijke omgeving.

Dirk Roosendaal (voorzitter Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en partner van Green Deal Groene Daken) geeft aan: “Wij zijn in een eerder stadium begonnen met een eenduidige terminologie over begroeide daken, vervolgens zijn de verschillende publicaties en onderzoeken over dakprestaties onder de loep genomen en deze zijn bij verschillende partners (overheden, brancheverenigingen, bedrijven en kennisorganisaties) voorgelegd. Uiteindelijk zijn deze breed gedragen Facts & Values een belangrijk vertrekpunt om met elkaar het dakenlandschap aan te pakken, te vergroenen en nader vorm te geven.’’

Aart Veerman (commercieel directeur Van der Tol, partner en onder de vlag van Leven op Daken ooit gestart met de Green Deal Groene Daken) vervolgt: “De talloze gestapelde voordelen van groene daken in deze flyer geven maar één ding aan: gewoon doen!”

Lieke Coppens (Nelen & Schuurmans, partner Green Deal Groene Daken): “We willen met deze factsheet eenvoudig en compleet inzicht geven in de kosten-baten balans voor de toepassing van een groenblauw dak. Door de meerwaarde voor onze leefomgeving duidelijk te maken, willen we het vergroenen van daken op korte termijn gaan versnellen.”

De factsheet Facts & Values Groenblauwe Daken is verder samengesteld vanuit de werkgroep met Green Deal Groene Daken-partners vanuit de gemeente Rotterdam en boven­genoemde partners in samenwerking met STOWA en de COP (Community Of Practice) Meten en Monitoren Groenblauwe Daken.

Naast algemene websites en rapporten vindt u ook de gebruikte bron per dakprestatie uit bovenstaande infographic op de website van de Green Deal Groene Daken. Een korte samenvatting uit de algemene publicaties over dakprestaties:

• Groene daken leveren, afhankelijk van de inrichting, meer punten op in de gebouwlabels BREEAM en GPR.
Bron: Het biodiverse dak met waterbuffering binnen BREEAM, GPR, Helpdesk Natuurlijk Kapitaal (2016)

• In een groene omgeving is de waarde van een vergelijkbaar pand met begroeid dak 4–8% hoger. De waterdichting ­onder een begroeid dak gaat maximaal 40–50 jaar mee, een normaal zwart dak, UV belast, gaat rond de 20–25 jaar mee. In het algemeen gesteld kunnen 26% lagere kosten voor aanleg en onderhoud worden gerealiseerd.
Bron: Life Cycle Cost Analysis on Extensive Green Roofs in Zwitserland and the Netherlands, D. Kantor (2017)

• Energie: toepassing van daktuinen leveren tijdens hete zomerdagen binnen een temperatuur tot 4 °C koeler.
Bron: Technische eigenschappen van groene daken en gevels, N. Damen e.a., (2012)

• Zonnepanelen leveren per jaar 6% meer energie op in combinatie met groen en blauw. Bron: Interaction between PV-systems and extensive green roofs, M. Köhler e.a. (2007)

• Elke m³ regenwater die op het dak valt en daar verdampt (gemiddeld 50%), spaart € 0,25 aan zuiveringskosten uit bij de waterzuivering, ofwel € 5,- per m² in 40 jaar.
Bronnen: Handboek Milieuprijzen: Methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts. CE Delft, (2017)/Symbaal zuivering, STOWA, 2013-10 tot 50% minder riooloverstortvolume

• Op een groen dak kan tot 2 kilo groenten en fruit per m2 per jaar worden geteeld. Bron: Rooftop Impact Model, Rovers e.a. (2016)

• De begroeiing en het substraat zorgen voor geluiddemping. 10 dB besparing geluid van buiten naar binnen. 10 dB wordt bereikt met een ‘doorsnee’ sedumdak, reductie tot 46 dB
is mogelijk met een grondlaag van 200 mm.
Bron: Sound reduction by vegetated roof tops (green roofs): a measurement campaign, T. Van Renterghem, D. Botteldooren, (2018) ■

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept

Labels