Roofs 2019-01-26 NEN 7250 wordt herzien

Zonne-energie

De toepassing van zonne-energie is in de afgelopen periode enorm gestegen en die groei zal naar verwachting nog wel enige tijd aanhouden. Omdat dit gepaard gaat met innovaties, is de geldende NEN-norm NEN 7250 toe aan herziening en uitbreiding. De aftrap voor dit proces werd op 4 december gegeven met een informatiebijeenkomst bij BDA in Gorinchem. De organisatie was in handen van NEN i.s.m. Kiwa BDA.

Dat er veel belangstelling voor de bijeenkomst was, blijkt uit het gegeven dat vanwege het hoge aantal aanmeldingen is besloten de bijeenkomst tweemaal te organiseren: eenmaal ’s ochtends en eenmaal ’s middags. De sessies bestonden uit een plenair gedeelte, workshops en een rondleiding langs de testinstallaties van Kiwa BDA.

De bijeenkomst werd geopend met een algemene inleiding door Arjen van der Drift, de nieuwe divisiedirecteur van Kiwa BDA. Van der Drift inventariseerde de vragen waarmee de aanwezigen naar de bijeenkomst waren gekomen. De belangrijkste daarvan waren die naar de juridische status van de NEN-normen en de aansluiting van de NEN 7250 op de andere relevante (nationale en internationale) regelge­ving alsook de aansluiting met de praktijk. Annemarie Mewe van NEN vervolgde met een algemene inleiding over normering. Een NEN-norm is een vrijwillige afspraak tussen marktpartijen om te komen tot een gelijk speelveld. De normcommissie staat open voor alle belanghebbende partijen.

Herziening noodzakelijk

Vervolgens kwam Chris van der Meijden van Kiwa BDA aan het woord. Hij is voorzitter van de normcommissie NEN 7250 en schetste de noodzaak tot een herziening en uitbreiding van de norm. De ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. De geldende NEN 7250 stamt uit 2014, wat betekent dat de norm niet meer het hele spectrum van de markt bestrijkt. Enerzijds heb je de opkomst van de geïntegreerde systemen (BIPV), anderzijds hebben de panelen ook bijvoorbeeld een groter formaat gekregen. In Nederland moet worden voldaan aan Bouwbesluit 2012 (onderdeel van de Woningwet), daarom is het belangrijk dat gedocumenteerd wordt waar de producten aan dienen te voldoen en hoe ze moeten worden gemonteerd.

Van der Meijden besprak de beschikbare (nationale en Europese) documenten en concludeerde dat de daarin beschreven bepalingen algemeen zijn en niet specifiek van toepassing op zonne-energie. De beoordeling op de diverse aspecten (constructieve veiligheid, waterdichtheid, akoestiek, brandveiligheid, veilig werken op hoogte, etc.) dienen dus te worden vastgelegd in de NEN 7250. Dit is met name belangrijk omdat de vraag hiernaar vanuit de opdrachtgever groeit en ook de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat met betrekking tot deze onderwerpen afspraken dienen te worden vastgelegd. Tenslotte ging Van der Meijden wat meer in detail in op de bepalingsmethoden voor de windbelasting, brandveiligheid en bevestiging van zonne-energiesystemen.

Juridische context

Pieter de Vries van adviesbureau Kpieto verzorgde een spreekbeurt over de juridische context van de NEN 7250. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 2012 naar aanleiding van het geschil tussen Knooble/NNI (Nederlands Normalisatie Instituut NEN) is helder dat NEN-normen geen wettelijke status hebben maar wel algemeen geldend zijn. De Vries besprak tevens een rechtszaak tussen een dakdekkersbedrijf en een opdrachtgever, waarbij het ­dakdekkersbedrijf een ondeugdelijke ondergrond accepteerde en de opdrachtgever daarvoor (mondeling en schriftelijk) waarschuwde. Het dakdekkersbedrijf was ondanks de waarschuwing verantwoordelijk voor de schade die voortvloeide uit het aanbrengen van de dakbedekking op een ondeugdelijke ondergrond.

Ook De Vries wees op de veranderende wetgeving in het geval de Wkb doorgang vindt. Dan geldt een omgekeerde bewijslast en dient de aannemer aan te kunnen tonen dat eventuele gebreken aan het bouwwerk niet aan zijn handelingen zijn te wijten. Hij drukte de aannemers onder zijn toehoorders dan ook op het hart niet in strijd met de geldende normen te handelen en steeds bij projecten een goed ‘as built’ dossier op te bouwen.

Ter afsluiting schetste Paul Verkaik van BDA Opleidingen een beeld van de recente ontwikkelingen op het dak aan de hand van de verschillende ‘kleuren’ van daken. Groen staat dan voor begroeide daken, blauw voor waterdaken, geel voor zonnedaken en rood voor gebruiksdaken. Er zijn steeds meer combinaties mogelijk (zoals blauw-groene daken: waterbufferende groendaken). Het belang van een goede waterdichting, goede afspraken en goede samenwerking is dan ook evident. Ook wees hij op de groei van het aantal ‘tiny houses’ op daken. In het licht van al deze ontwikkelingen ligt een herziening van de NEN 7250 voor de hand.

Tijdens de workshops werden de diverse aspecten van de NEN 7250 uitgebreider besproken, waarbij ook de vragen en wensen van de aanwezigen werden geïnventariseerd. De rondleiding illustreerde de rol die Kiwa BDA kan hebben bij vaststelling van de waarden op het gebied van o.a. waterdichtheid, windbelasting en vliegvuurbestendigheid.

Het is de bedoeling dat de nieuwe normcommissie snel in het nieuwe jaar bijeen komt. Wie zich wil aanmelden voor de normcommissie, kan dit doen bij NEN.

Labels