Roofs 2019-01-31 Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus Bouw & Infra

Veilig werken

In de Richtlijn Steigers komen alle relevante aspecten voor het veilig werken op hoogte aan de orde: van het ­ontwerp, met teken- en rekenregels, via de bouw door steiger­monteurs, tot het gebruik en de demontage.

De richtlijn ­behandelt dan ook de gehele levenscyclus van de steiger. Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze met de opname in de ­Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De opname is de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Breed gedragen

Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen: Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen alle bij. Volandis heeft producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. De gezamenlijke partijen onderschreven de Richtlijn Steigers. Dankzij ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook waarom zoveel instanties en bedrijven de afgelopen jaren de richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid.

De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers, opgebouwd uit losse onderdelen. De richtlijn is een ‘levend document’, waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers reke­ning moet worden gehouden. Er vindt tenminste eenmaal per jaar een update plaats.

Scholingsstructuur

Een belangrijk bestanddeel van de Richtlijn Steigers is de scholingsstructuur. Met de introductie van de richtlijn is de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. Alle functies in de steigerbouw zijn omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en uitzendorganisaties is fors geïnvesteerd in scholing en certificering en diplomering van het steiger­personeel. De registratie vindt centraal plaats in het Centraal Diploma Register (VCA). Ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten zorgen dat de betrokken medewerkers zijn ingeschreven in het ­Centraal Diploma Register.

De Richtlijn Steigers is als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnsteigers.nl. Hier kunnen eventueel ook printexemplaren van de richtlijn worden besteld.

Labels