Roofs 2019-06-03 Wordt de levensduur van dakbedekking in groendaken verlengd?

Column

De (doorgaans bitumineuze) dakbedekking in een groendak/ sedumdak is afgeschermd van de buiten­condities. De belangrijkste conditie in dit verband is de zon, i.v.m. de hieraan gekoppelde sterke opwarming en UV-stralen. De afscherming hiervan kan de levensduur van een dak­bedekking in dit type daken (aanzienlijk) verlengen. Er zijn echter ook omstandigheden die de levensduur van een dakbedekking, toegepast in dit type daken, kan bekorten. Dit zijn o.a. de langdurige, of zelfs constante vochtbelasting en het risico op worteldoorgroei. Een goede doorstroming van het grondpakket, een ade­quate drainage en een goed functionerende regenwater­afvoer is en blijft te allen tijde van groot belang.

Over het effect van deze afwijkende invloeden is maar weinig informatie terug te vinden. Op het internet zijn wel wat uitspraken terug te vinden. Met name de ‘promoters’ en leveranciers van groendaken/sedumdaken doen zeer positieve uitspraken en voorspellen een 3x zo lange, of nog langere levensduur. Maar de onderbouwing van deze getallen ontbreekt.

In de praktijk blijkt uit een aantal wat oudere (meer dan 20 jaar) groendaken/sedumdaken dat er, althans op basis van de in deze periode toegepaste materialen en systemen, meerdere technische en economische redenen zijn om bij deze claims in vette letters kanttekeningen te plaatsen.

De levensduur van een dak hangt niet alleen af van de snelheid van veroudering van de dakbedekking, maar ook van de mogelijkheden van het plegen van onderhoud hieraan en van de mogelijkheden lekkages te verhelpen. Regulier onderhoud aan dakbedekking in een groendak/sedumdak is nauwelijks, of zelfs niet mogelijk. Partieel of geheel overlagen in het kader van een levensduurverlenging is in het geheel niet mogelijk, zonder dat dit gepaard gaat met veel hogere kosten dan bij een conventioneel platdak. De kosten voor het opsporen en vervolgens oplossen van lekkages zijn gewoonlijk een veelvoud van deze kosten bij een conventioneel dak. Dit impliceert dat bij groendaken/sedumdaken het omslagpunt tussen de kosten van een eenmalige, rigoureuze aanpak versus de kosten van incident­-bestrijding (d.w.z.: bij een lekkagemelding de problemen alleen lokaal aanpakken en oplossen) c.q. ‘simpele’ over­laging meestal (veel) eerder wordt bereikt.

We komen regelmatig daken tegen waar de lekkages niet zijn gevonden en opgelost, in plaats daarvan zijn alleen de symptomen (overlast hierdoor) bestreden. Dit werkt echter wel de snelheid van veroudering van de dakbedekking (en de hechting aan de ondergrond) in de hand. Verder constateren wij dat grondpakketten in de loop der tijd meestal zeer compact worden, waardoor er nog maar in zeer beperkte mate sprake is van doorstroming, drainage van vocht en reguliere afvoer via de dak­afvoeren. Het grootste deel van de neerslag wordt dan door het dakpakket vastgehouden, wat een veel grotere belasting op de dakconstructie geeft. En door deze situatie stroomt regenwater niet af over de dakbedekking, maar veel hoger over de grond, tegels e.d., waardoor de diverse aanslui­tingen dus ook op een veel hoger niveau belast worden door water dan waar ze op ontworpen zijn.

Klinkt allemaal wat negatief. Dat is het ook, maar er zitten ­duidelijk positieve kanten en ook kansen aan. Om te beginnen is meer onderbouwd inzicht nodig om gefundeerde
uitspraken te kunnen doen over de technische en eco­nomische levensduur van groendaken/sedumdaken. Wellicht zal het Nationaal Daken Plan hier in kunnen voorzien. Vervolgens kan men dan onderbouwde uitspraken doen over de werkelijke economische en ecologische conse­quenties en vooral ook voordelen van dit type daken. En tenslotte biedt dit de inzich­ten om al in de ontwerpfase de investeringen in het verlengen van de economische en technische levensduur van groendaken/sedumdaken te rechtvaardigen en onderbouwen. Zaken als een extra hoge kwaliteit van de waterdichting, compartimentering, leksignalering, aparte drainagevoor­zieningen, hoogwaardiger substraten, uitvoerings- en opleveringsprotocol, anti-verstoppingsvoorzieningen, vegetatieloze zones t.p.v. kritische aansluitingen en zones, aangepaste detaille­ringen, etc. leiden tot een situatie waarin de hiervoor genoemde commerciële claims inderdaad realiteit kunnen worden en voorkomen dat als gevolg van teleurstellingen sedumdaken/groendaken een slechte reputatie kunnen krijgen. Dat zou immers echt zonde zijn!

Otto Kettlitz

Labels