Roofs 2019-07-20 Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de dakdekkersbranche?

Erik eN De Anderen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteitsborging (en certificering) voor de platte dakenbranche?

Erik Steegman, NDA

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging gaat waarschijnlijk op 1 januari 2021 formeel van kracht. Voor de invoering van de wet wordt er door middel van pilotprojecten, met eenvoudigere bouwprojecten, onderzocht of het stelsel voldoende werkt en of de kosten niet teveel stijgen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in het leven geroepen om de kwaliteitsborging bij de marktpartijen in de bouw neer te leggen en om de positie van de opdrachtgever te versterken. Minder bouwfouten en faalkosten. Als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor opdrachtgevers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen.

Tot nu toe werd een omgevingsvergunning verleend wanneer de aanvrager aannemelijk had gemaakt dat het bouwwerk zou gaan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. In de nieuwe situatie moet de opdrachtgever bij een vergunningaanvraag aangeven in welke gevolgklasse het bouwwerk valt en aangeven welk kwaliteitsborgingsinstrument hij gekozen heeft en welke kwaliteitsborger hij geselecteerd heeft. De kwaliteitsborger meldt voor oplevering bij de opdrachtgever of er onvolkomenheden zijn, zodat de bouwer deze kan corrigeren. Uiteindelijk verstrekt de kwaliteitsborger een verklaring conform de Wkb, die de opdrachtgever samen met een gereedmelding en de revisietekeningen van de bouwer aan de vergunningsverstrekker overlegt.

Een private kwaliteitsborger die alle aspecten van de bouw moet controleren. Een allrounder die de (dak)specialist moet controleren. Daar hebben wij moeite mee: wij moeten als dakenbranche zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de controle van het dak bij een dakexpert komt te liggen, een dak-kwaliteitsborger. Binnen de platte dakenbranche wordt sowieso al gewerkt met Vakrichtlijnen en onafhankelijke inspecties. Bij de NDA-leden vinden die in het kader van Dakmerk nu al plaats. Daarmee zijn kwaliteitsborgings­instru­menten, Vakrichtlijnen en inspecties eigenlijk al op hun plaats. De kwaliteitsborger is echter niet verplicht om de kwaliteit te toetsen op basis van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen en aanvullende private kwaliteitseisen. Dat zou wat ons betreft wel een vereiste moeten zijn.

Een dakdekker moet nu middels verslaglegging (opleverdossier) slechts bewijzen dat het dak aan het Bouwbesluit voldoet, met onder meer deze normen:

  • Warmteweerstand, berekend volgens NEN 1068
  • Windbelasting, berekend volgens NEN-EN1991-1-4
  • Bevestiging van de dakbedekking, berekend volgens NEN 6707
  • Vliegvuurbestendigheid volgens NEN 6063
  • Sterkte onderconstructie NEN-EN 1991-1-3

Alles draait om het vakmanschap van de kwaliteitsborger. Dit zal een senior, voortgekomen uit de praktijk, moeten zijn. Een ervaren dakspecialist. En geen jonge blaag net van school. Die zo goed kan schrijven. Dat laatste is een garantie voor eindeloos en zinloos drama. Geen kennis van zaken hebben zorgt ervoor dat er altijd een 10 mogelijk is in de ogen van de kwaliteitsborger. Maar wat als een architect met een onmogelijk dakdetail komt? Dan zal je heel tevreden moeten zijn als dit met een 6,5 (voldoende!) scorende oplossing afgedekt kan worden. Onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken is voor de kwaliteitsborger essentieel.

Uit navraag bij NDA-lidbedrijf Kwerreveld kwam naar voren dat het nog niet helder is hoe wij met de Wkb om ­moeten gaan. Zij hebben een pilot gedraaid en kwamen qua bevindingen vooral op productniveau op concrete punten. KOMO-gecertificeerde dakbanen die op de ondergrens van de toelaatbare dikte zijn geproduceerd, terwijl in dit specifieke geval 4 mm ook echt 4 mm moest zijn. De bouwer is vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, maar wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke afwijking van het bestelde materiaal?

De leverancier is en blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van het betreffende KOMO voorschrift (BRL). Gecertificeerde producten en processen moeten niet ­worden hergecontroleerd. Uitgangspunt moet zijn dat deze bouwstenen per definitie goed zijn. Dat is het nut van certificeren namelijk. Certificeren om te voorkomen dingen dubbel te doen. En nu hebben wij in deze pilot alsnog dubbelop de materialen gecontroleerd, omdat nog niet helder is wat er van de controle verwacht moet worden. Het geeft wel aan hoe makkelijk dit traject de verkeerde kant op kan gaan en kan verzanden in bureaucratie.

Doemdenkers vrezen dat de Wkb een stimulans voor meer papierwerk is. In de praktijk niet de grootste hobby van vakmensen. Het gevaar is dat dit papierwerk zijn eigen leven gaat leiden en niks meer met de praktijk te maken heeft. Terwijl het al met al wel een wet met toegevoegde waarde kan zijn. Geschillen kunnen sneller opgelost worden en dat is zeker niet alleen in het voordeel van de opdrachtgever.

Het is afwachten of de Wkb de platte dakenbranche méér dan escalerende bureaucratie gaat brengen. Wij pleiten er in ieder geval voor dat wij als dakenbranche niet de controle op kwaliteit uit handen geven. Zo moet de dakdekker de verslaglegging niet uit handen geven, maar zelf doen. En de branche moet de kwaliteits­eisen formuleren.

Labels