Roofs 2019-08-22 Niet elk gebrek valt onder de garantie

Juridisch

Een dakdekker geeft veelal een langdurige garantie op een dak. Begrijpelijk: een dak is bestemd om lang mee te gaan. Er kan in deze (garantie)periode echter van alles gebeuren, waar de dakdekker geen invloed op heeft. De opdrachtgever zal bij elk gebrek echter al snel naar de garantiepapieren grijpen. Hoe ga je als dakdekker hier mee om?

Floris Pels Rijcken, advocaat Poelmann van den Broek N.V.

Volgens de Van Dale is een ‘dak’ een ‘bovenafsluiting van een gebouw’. Dat is een juiste, maar erg minimalistische omschrijving. Vandaag de dag heeft een dak meer functies dan enkel het gebouw afschermen van de buitenwereld. Het dak draagt in veel gevallen ook installaties (zoals luchtbehandelingskasten en/of zonnepanelen). Deze installaties worden meestal niet door de dakdekker aangebracht. Maar de dakdekker geeft wel een garantie op het dak. Ik geef in deze bijdrage tips hoe een dakdekker zich kan verweren tegen een opdrachtgever die (onterecht) een beroep doet op de garantie.

Het antwoord op elke (juridische) vraag is vrijwel altijd: ‘het hangt er van af’. Daar heeft u echter niet zoveel aan. Daarom zal ik de onderhavige vraag beantwoorden op basis van een paar aannames. We gaan uit van een opdrachtgever, die met de dakdekker gecontracteerd heeft op basis van de UAV 2012 (een veel gebruikte set voorwaarden in de bouw) en dat de dakdekker een garantie van 10 jaar op het dak heeft verstrekt. De tweede aanname is dat dezelfde opdrachtgever (nadien) een derde opdracht heeft gegeven tot plaatsing van installaties op het desbetreffende dak. De laatste - en misschien wel belangrijkste - aanname is dat het dak nadien is gaan lekken.

De opdrachtgever klopt vervolgens bij de dakdekker aan en zwaait daarbij met de afgegeven garantie. Wat doe je dan als dakdekker?

Bekijk de standaardvoorwaarden (in dit voorbeeld: de UAV 2012)

Een belangrijke en behulpzame bepaling vindt u in de UAV. In de paragraaf 22-2 staat dat in de garantieperiode aan het licht komende gebreken op eerste aanzegging (door op­drachtgever) moeten worden hersteld (door aannemer, in dit voorbeeld: de dakdekker). Tot zover weinig bruikbaars. Gebreken volgens paragraaf 22-2 zijn gebreken “waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toe­gerekend”. Kortom: op grond hiervan moet de opdrachtgever aannemelijk maken dat het gebrek aan de dakdekker kan worden toegerekend. Dat is geen zware bewijslast. Van bewijzen is geen sprake – slechts van aannemelijk maken. Dit betekent wel dat het enkele ‘zwaaien’ met een garantieverklaring door opdrachtgever onvoldoende is. Toch volstaan veel opdrachtgevers hier in eerste instantie (onterecht) mee.

Gebruikt u de UAV niet? U kunt er uiteraard ook voor kiezen om in de overeenkomst met opdrachtgever, of in de door u gebruikte algemene voorwaarden, een soortgelijke bepaling op te nemen.

Bekijk (of: formuleer) eventuele uitzonderingen in de garantieverklaring

Het loont ook de moeite om de specifieke garantieverklaring/-voorwaarden erbij te pakken. Een veelvoorkomende bepaling is dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik of bij ­gebrekkig onderhoud aan het dak. Bij oneigenlijk gebruik kun je bijvoorbeeld denken het aanbrengen van een ­dakterras op het dak of het geven van een groot ‘dakfeest’ (tenzij uiteraard het dak daar kennelijk ook voor bedoeld is). Een grote hoeveelheid bierfles-dopjes op het dak kan iets dergelijks doen vermoeden.

Bij het opstellen van een garantieverklaring verdient het ­aanbeveling om hier in af te kaderen wat het eigenlijk ­gebruik is, zodat al het andere gebruik oneigenlijk is.

Ook verdient het aanbeveling om op te nemen welke onderhoudswerkzaamheden (minimaal) door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het schoon­houden van het dak en het dak ontdoen van voorwerpen, puin en dergelijken, alsook aan het periodiek inspecteren van het dak en meer in het bijzonder: de verschillende (rand)aansluitingen en voegen.

In beginsel (zeker bij een niet-particuliere opdrachtgever) is er veel vrijheid bij het opstellen van uitzonderingen in een garantieverklaring (of de opdrachtgever daarmee akkoord gaat is uiteraard een tweede). In dit kader zou je als dakdekker er ook voor kunnen kiezen om op te nemen dat de garantie vervalt als opdrachtgever er ook maar enig bewerking op het dak uitvoert – zoals het (laten) plaatsen van een installatie.

Tot slot

In de bouw worden vaak langdurige garanties afgegeven. Dat is begrijpelijk: een bouwwerk is immers bestemd om jaren (zo niet: decennia) mee te gaan. In die tijd kan er op of met een dak echter veel gebeuren waar een dakdekker geen invloed op heeft. Stem daarom de overeenkomst met opdrachtgever en uw garantievoorwaarden/-verklaring hier op af. Neem op dat 1) de opdrachtgever moet bewijzen
dat het gebrek aan de dakdekker is toe te rekenen, 2) dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik (en vermeld daarbij ook het eigenlijke gebruik van het dak) en 3) de opdrachtgever onderhoudswerkzaamheden moet uitoefenen (en neem op welke). ■

Floris Pels Rijcken.

Labels