Roofs 2020-02-26 De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Helpdesk VEBIDAK

Volgend jaar wordt (de eerste fase van) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Wat gaat dit betekenen voor dakdekkersbedrijven?

André van den Engel, adjunct-directeur / hoofd Technische Zaken VEBIDAK

De aansprakelijkheid van bouwers gaat veranderen. Er komen instrumenten voor kwaliteitsborging en onafhankelijke kwaliteitsborgers. Zij nemen een groot deel van de taken van gemeenten over. Zij moeten er op toezien dat een bouwwerk ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en alléén zij mogen dit formeel verklaren.

Vooralsnog is de ingangsdatum 1 januari 2021. Omdat de Wkb grote gevolgen heeft voor alle partijen in de bouw, dus ook voor dakbedekkingsbedrijven, is het zinvol om alvast inzicht te hebben in wat u te wachten staat.

Er vindt een verschuiving plaats van toetsing vóóraf (bouwvergunning), naar borging in de praktijk tijdens de bouw. Bij oplevering van een bouwwerk dient een kwaliteitsborger een verklaring af te geven dat het betreffende bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Zónder deze verklaring mag een bouwwerk niet in gebruik worden genomen en is het de bedoeling dat gemeenten dan direct handhaven. Kortom, in plaats van vóóraf beloven wat we gaan doen (bouwvergunning), gaan we naar een stelsel dat we aantonen dat we hebben gedaan wat we hebben beloofd (verklaring van kwaliteitsborger).

Een kwaliteitsborger kan natuurlijk niet alles alleen. Het is onmogelijk om permanent toezicht te houden op alle aspecten van het bouwproces. Vandaar dat de wetgever heeft gesteld dat de borger gebruik mag maken van kwaliteitssystemen van derden, bijvoorbeeld aannemers. Vanwege de onafhankelijkheid kunnen aannemers natuurlijk niet bij hun eigen werk als borger optreden. Dat betekent echter niet dat zij geen belangrijke rol kunnen spelen in het proces van kwaliteitsborging.

Een goede aannemer, die aantoonbaar deugdelijk werk levert, zal tot minder borging door de kwaliteitsborger leiden. Een kwaliteitssysteem van een aannemer dat leidt tot gekwalificeerde mensen, goed toezicht op de kwaliteit van het werk van de ingeschakelde onderaannemers, de gebruikte materialen en registraties daarvan heeft aanzienlijke toegevoegde waarde voor de kwaliteitsborger.

Nu al is duidelijk dat dakbedekkingsbedrijven hun geleverde of te leveren kwaliteit aantoonbaar moeten kunnen maken. VEBIDAK verwacht dat opdrachtgevers nog zorgvuldiger dossiers zullen gaan vormen: productcertificaten, procescertificaten, garanties, etc. Aanvullend kan de kwaliteit geborgd worden door middel van uitvoerings- en opleveringsinspecties.

Op dit moment zijn de exacte gevolgen voor dakbedekkings­bedrijven nog niet panklaar in te vullen, maar veel dak­bedekkingsbedrijven hebben al bewezen goede praktijken in huis te hebben, waarmee voor een belangrijk deel al invulling kan worden gegeven aan de Wkb. De wet zal gefaseerd worden ingevoerd, eerst voor bouwwerken in Gevolgklasse 1.
Het gaat dan met name om grondgebonden woningen en weinig risicovolle utiliteitsgebouwen. Bovendien lopen er op dit moment al proefprojecten. In 2020 zal steeds duidelijker worden hoe aannemers in de praktijk invulling zullen geven aan deze wet. Vervolgens zal dan ook een concreter beeld voor dakbedekkingsbedrijven ontstaan.

Labels