Roofs 2020-06-38 Nieuw bestuur Nationale Daken Plan treedt aan

Special multifunctionele daken

De transitie van de Green Deal Groene Daken naar het Nationale Daken Plan begint vorm te krijgen. Er is een nieuw bestuur gevormd, de doelen zijn gesteld en er ligt een Plan van Aanpak 2020-2024. Roofs ging in gesprek met bestuurslid Jip Louwe Kooijmans.

Sinds 2016 is binnen de Green Deal Groene Daken (GDGD) een samenwerkingsverband opgezet tussen marktpartijen, overheden en kennisinstituten, met als doel het draagvlak en de toepassing van multifunctionele daken te vergroten. Dit vanuit het besef dat een intensiever gebruik van de daken in met name stedelijke gebieden absolute noodzaak is, met name vanwege de klimaatverandering, de veranderende energievraag, de biodiversiteit en de leefbaarheid van de steden. De GDGD hield vorig jaar (na een keer te zijn verlengd) op, maar onder de partners bestond breed de wens de samenwerking voort te zetten. Daarop is vorig jaar besloten het platform Nationaal Daken Plan (NDP) op te zetten. Het nieuwe bestuur staat klaar om aan te treden en er werd een Plan van Aanpak opgesteld. Concreet streeft men de komende vier jaar naar:

 • Een toename van 5% multifunctionele inrichting van bestaande daken;
 • Bij 25% van de nieuwbouwprojecten met platte daken, is begin 2024 één of meerdere daken c.q. dekken multifunctioneel ingericht.

“De GDGD had een pionierende rol,” aldus Louwe Kooijmans. “Het samenwerkingsverband heeft in de werkzame periode veel nuttig werk verricht. Het Nationaal Daken Plan zal hier een voortzetting van zijn en is dus veel ambitieuzer. Wij willen dat de toepassing van multifunctionele daken binnen niet al te lange tijd de standaard zal zijn. Onder ‘multifunctioneel’ wordt hier verstaan: een combinatie van minimaal twee maatschappelijke functies, waarbij de sedumdaken (ondanks de beperkte waarde voor biodiversiteit) ook worden meegerekend. Dit vanwege de wijze waarop we de monitoring willen inrichten: een onderscheid tussen multifunctionele daken en sedumdaken zou het nodeloos ingewikkeld maken om bij te houden wat er zoal wordt gerealiseerd.”

Vier speerpunten

Het bestuur van het NDP zal bestaan uit vijf personen, die ieder een bloedgroep binnen het platform vertegen­woordigen: opdrachtgevers, aannemers, leveranciers, overheden en onderzoekers. De activiteiten van de komende vier jaar zullen volgens vier speerpunten worden ingericht:

 • Verbreding mindset;
 • Verankering in beleid;
 • Stimulerende business cases;
 • Bekwame vakmensen.

De verbreding van de mindset houdt in dat zal worden ingezet op het beter bekend maken van de maatschappelijke winst die met multifunctionele daken te realiseren is.
Daarbij richt men zich met name op partijen die in de positie zijn om multifunctionele daken aan te leggen, dan wel te stimuleren. De verbreding zit hem er dan in dat deze partijen, wanneer ze de dakomgeving willen inrichten, bredere oplossingen meenemen in hun besluiten, in plaats van een eenzijdige focus op zonne-energie, klimaatadaptatie of natuur. Louwe Kooijmans: “Om dit te bewerkstelligen, moet kennis over multifunctionele daken worden ontsloten. Met name is het van belang om te zorgen voor eenduidige cijfers over de maatschappelijke waarde van multifunctionele daken.”

Veel overheden zijn al actief met het onderwerp aan de slag, denk aan de diverse steden, waarvan Rotterdam en Amsterdam momenteel het verst zijn gevorderd, maar ook is het onderwerp actief opgepakt door ministeries, provincies en waterschappen. Het doel is om meer aandacht te genereren voor belemmerende wetgeving en de noodzaak van stimuleringsmaatregelen te onderstrepen. Als de multifunctionele daken steviger worden verankerd in het beleid, is het ook van belang dat er slimme business cases worden ontwikkeld en dat de daken op een vakkundige manier worden uitgevoerd.

“Dit laatste speerpunt ontwikkelen we in samenwerking met kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek),” vertelt Louwe Kooijmans. “Uiteindelijk moet het onderwerp multifunctionele daken beter en meer in de onderwijscurricula terugkomen en zodoende zou een betere aansluiting op de arbeidsmarkt moeten worden bewerkstelligd. De uitdaging is om verbinding te zoeken tussen diverse opleidingen, omdat de multifunctionaliteit vele verschillende domeinen betreft die bij elkaar komen (gezondheid, openbare ruimte, natuur en biodiversiteit, klimaat, sociale domein, bouw, energie).”

Monitoring

Hoe wordt bijgehouden of het NDP op koers zit om de doelstellingen te halen? Louwe Kooijmans: “Dat wordt nu bekeken. Er is namelijk zeer beperkt zicht op wat de autonome ontwikkeling zou zijn zonder het NDP. De jaarlijkse monitor van de totale toename van het multifunctionele dakareaal, in combinatie met de monitoring van de effecten per speerpunt, versterkt het leereffect in wat wel en wat niet werkt. Het is de bedoeling om halverwege 2020 per speerpunt de relevante nulmetingen te identificeren en ze vervolgens zo spoedig mogelijk uit te voeren. Daarna willen we medio 2022 opnieuw monitoren, om op basis hiervan eind 2022 het Plan van Aanpak te  kunnen bijstellen voor de resterende periode.”

Medio 2024 zal een nieuw Plan van Aanpak worden opgesteld, dat zal worden uitgevoerd door een nieuw bestuur. Tussentijds zullen, zodra dat weer kan, diverse bijeenkomsten worden georganiseerd. “Het persoonlijk contact is belangrijk om informatie uit te wisselen en elkaar te enthousiasmeren. In het verleden is dat ook wel gebleken en we willen nu graag stappen zetten. Iedereen is enthousiast en dat gevoel willen we vasthouden.”

Roofs zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen. ■

Het nieuwe bestuur van het Nationale Daken Plan bestaat uit:

 • Jip Louwe Kooijmans
 • Dinand Ekkel
 • Friso Klapwijk
 • Henk Vlijm
 • Laura van Heeswijk

Labels