Roofs 2020-07-36 LEAN: Optimalisatie van het bouwproces

Special Logistiek

LEAN bouwen raakt steeds verder ingeburgerd. Het is een methodiek, waarbij de processen van de verschillende bouwpartijen optimaal op elkaar aansluiten. Wat houdt dit precies in en wat heeft het voor gevolgen voor de werkpraktijk van het dakdekkersbedrijf.

LEAN bouwen is het continu verbeteren van processen in de bouw. Het doel is om verspillingen te verminderen en als het kan deze zelfs weg te nemen. Alles wat geen waarde toevoegt, wordt gezien als verspilling bij LEAN bouwen. Processen die voor de klant geen waarde toevoegen en daarmee dus kosten met zich meebrengen, moeten zoveel mogelijk worden teruggebracht. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk laat vaak anders zien. Het concept van LEAN is bedacht door Toyota. Bij Toyota zijn ze zo te werk gegaan dat elke fout wordt gemeld. Want als er iets dreigt mis te gaan dan is de klant daar het slachtoffer van. Fouten worden gemaakt, maar zolang dat zo is zijn er verbeterkansen. Toyota wilde zorgen dat er continu verbetering plaatsvindt, gericht op het eindresultaat, dat is de klant. Dit kan alleen in een omgeving waar iedereen wordt gerespecteerd.

Bij de toepassing van LEAN in de bouw is het uitgangspunt om gezamenlijk met alle uitvoerende partijen een zo strak mogelijke planning te organiseren. Hierbij wordt de doorlooptijd van het werk geoptimaliseerd en alle partijen hebben een optimaal rendement van het door hen ingezette personeel en materieel. Met deze gezamenlijke input moeten overlappen, wachttijden en hiaten in de geplande werkzaamheden worden voorkomen, met verkorting van de uitvoeringstijd als extra winst. Ook op het gebied van duurzaamheid biedt de LEAN-methode voordelen: minder faalkosten, minder materiaalgebruik, minder transport, etc. Een goede LEAN-sessie moet voor alle partijen ergernissen en verrassingen in de uitvoering voorkomen en geld opleveren voor alle partijen.

Samengevat heeft LEAN de volgende kenmerken:

  • Definieer de waarde van het product of de handeling, gezien vanuit de klant. Wat voor de klant van waarde is, is werkelijke waarde;
  • Optimaliseren: kijk naar de handelingen en blijf deze verbeteren. Zorg dat ze waarde toevoegen;
  • Voorkom elke verspilling: kijk naar de doorlooptijd, wachttijd is verloren tijd voor de klant en eindgebruiker;
  • Reduceer of verminder: zorg dat activiteiten die geen waarde toevoegen zo min mogelijk voorkomen;
  • Vraaggestuurd systeem; denk vanuit ‘pull’ en niet vanuit ‘push’. Als het kan, speel in op klantgemaakte producten;
  • Verbeter continu: kijk welke verbeteringen er in het proces of keten kunnen worden gedaan. Waarborg dat dit continu gebeurt;
  • Lerende organisatie: dit is nodig om LEAN in de praktijk te kunnen brengen.

Inbreng van praktijkmensen

Voor dakdekkersbedrijven betekent dit dat de inbreng van de praktijkmensen al in het voortraject gewenst is. Voor de planning is het belangrijk dat er een betrouwbare inschatting wordt gemaakt van hoe lang een handeling duurt. Dat is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. De gemiddelde dakdekker heeft, als hij het dak ziet, wel een idee hoeveel tijd hij nodig heeft om het te maken. Van tekening en op papier wordt het al moeilijker de juiste arbeidsduur aan te geven, zeker als externe invloeden niet mee mogen spelen. Soms wordt ook dieper inzicht verwacht, zoals het combineren van het eigen werk met dat van twee of meer andere partijen op het dak. Minder optimaal voor de één kan immers leiden tot een optimale planning voor een ander, met als gevolg: een korte bouwtijd. LEAN houdt dan in feite in dat meerkosten voor de één leiden tot minderkosten voor de anderen en een betere planning voor uiteindelijk allen. Hoe hiermee om te gaan?

Voortdurend proces

LEAN-plannen in de bouw is een voortdurend proces. Als de basis is gelegd en de uitvoering is op stoom, dan ga je de processen optimaal op elkaar afstemmen. Dat doe je met de uitvoerenden: zij zien de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Zij kunnen op uitvoeringsniveau aanpassingen doornemen die in het nu en in de naaste toekomst zorgen dat de planning wordt gehaald.

Deze methode is kortom een manier om samen een beter resultaat te halen qua uitvoering. Als de uitvoering beter is, zijn ook de financiële resultaten op korte en lange termijn beter. Goed uitgevoerd werk zorgt voor minder nazorg en verbindt klant en uitvoerende partijen aan elkaar. Het krijgen van vervolgopdrachten is niet één, maar twee stappen dichterbij. Natuurlijk is alle begin moeilijk en zijn niet alle bedrijven even ver in hun uitvoerende proces om zich aan hun eigen LEAN-planning te houden, maar iedere uitnodiging voor een LEAN-sessie is een gratis kans op procesverbetering en klantenbinding.

Labels