Roofs 2020-07-40 "We willen zo veel mogelijk ontzorgd worden"

Special Logistiek

Het onderhoud en de vervanging van de gemeentelijke daken is een logistieke operatie op zich. Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een goede planning noodzakelijk. Een gesprek met teammanager Koen van Dijk over de organisatie van het dakonderhoud in de gemeente Zoetermeer.

Het team vastgoedbeheer van de gemeente Zoetermeer heeft zo’n 260 objecten onder haar hoede, waarvan ­ongeveer 155.000 m² (platte) daken. Naast de 320.000 m² gebruiksoppervlak van gebouwen, verzorgt men ook een uitgebreid bestand van sportvelden en rioolpompen en gemalen.

Het merendeel van het dakenbestand van de gemeente is plat en is waterdicht gemaakt met een bitumineuze ­dakbedekking. Bij vervanging van de waterdichte laag zal in de meeste gevallen een nieuwe bitumineuze dak­bedekking worden toegepast. Er wordt in Zoetermeer geen actief beleid gevoerd op het meervoudig gebruik van daken, zoals parkeerdaken en groendaken, maar wel wil men gaan werken met luchtzuiverende olivijn-dakbedekkingen en incidenteel met witte, reflecterende dakbedekkingen. Voor die laatste oplossing wordt doorgaans gekozen als er in het onderliggende gebouw ­problemen zijn met het binnenklimaat. Op het gebied van verduurzaming zet de gemeente vooral in op de toepassing van zonnepanelen op daken.

Aanbesteding

Een goede planning is belangrijk om de dakwerkzaamheden zodanig in te kunnen plannen dat ze op een goede en efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd. Daken van schoolgebouwen, bijvoorbeeld, kunnen het beste tijdens de zomervakanties worden uitgevoerd, om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken en de daken snel en veilig te kunnen vervangen. Daarvoor is het van belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium bekend is wie wanneer de werkzaamheden uit zal voeren, zodat het betrokken dak­dekkersbedrijf hier weer rekening mee kan houden in de eigen planning: welke medewerkers kunnen en willen tijdens de zomervakantie doorwerken?

Hoe heeft de gemeente Zoetermeer deze planning georga­niseerd? “Jaarlijks vindt tussen oktober en december het reguliere onderhoud van de gemeentelijke daken plaats,” vertelt Van Dijk. “Dit reguliere onderhoud wordt in principe uitgevoerd door een vaste partij. Dat betekent doorgaans dat het dakoppervlak en de afvoe­ren worden schoon­gemaakt, en andere, kleine (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd. Tegelijk worden de daken gecontroleerd en geïnspecteerd op eventuele veroudering en tekortkomingen.”

“Er ligt een draaiboek (meerjaren onderhoudsplanning) voor planmatig onderhoud, waarbij voor de komende vijftig jaar vastligt wanneer welk dak moet worden aangepakt. De rapportages die uit het reguliere onderhoud voortkomen, worden gebruikt om te bekijken of dit plan nog actueel is, of dat er bijvoorbeeld projecten naar voren moeten worden geschoven. Medio januari wordt het definitieve schema opgesteld van de daken waar in het komende jaar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. Voor deze daken wordt vervolgens een aanbesteding uitgeschreven. Dit is meestal een meervoudig onderhandse aanbesteding, die op basis van een bestek plaatsvindt. Het is de bedoeling dat die in de loop van het eerste kwartaal is afgerond, zodat de betrokken partijen hier in hun eigen planning rekening mee kunnen houden.”

Ontzorgd

“Wij willen zo veel mogelijk ontzorgd worden,” aldus Van Dijk. “Dat houdt in dat wij met betrekking tot de te onderhouden/renoveren daken enkele eisen meegeven als parameters voor de werkzaamheden. Naast kwaliteitseisen betreffen dit ook eisen m.b.t. de planning. Bij voorkeur worden de dakwerkzaamheden uitgevoerd in de periode tussen mei en oktober. Het betrokken dakdekkersbedrijf krijgt vervolgens veel vrijheid om de werkzaamheden in te vullen en de planning te maken in samenspraak met de gebouw­gebruikers en gemeente. De dakdekker is de expert van het dak, we willen optimaal gebruik maken van zijn expertise.”

“Wel blijven we, lopende de projecten, monitoren of alles conform onze eisen plaatsvindt,” vervolgt Van Dijk. “De precieze invulling is aan het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf, maar we controleren wel (tijdens de werkzaamheden en bij de oplevering) of de afspraken worden nageleefd. We leggen hiervan een dossier aan, ook in het kader van de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zodat we altijd een actueel overzicht hebben van de staat van de daken.”

Labels