Roofs 2020-11-54 Een aparte norm voor brandveiligheid PV-installaties

Special veilig en gezond werken

De hellende dakenbranche heeft een eigen Dakenman van het Jaar 2019. Waar voor de platte daken de eer te beurt viel aan Albert Jan Kerssen (idverde Advies), is Chris van der Meijden van Kiwa BDA dat voor de hellende daken. Zijn activiteiten zijn ook bijzonder relevant voor de platte dakenbranche, vandaar dat we er ook in Roofs aandacht aan besteden.

Edwin Fagel

Als technisch directeur van Kiwa BDA in Gorinchem levert Chris van der Meijden al decennialang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in zowel de platte als de hellende dakenbranche. In het verleden heeft hij bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van diverse (nationale en internationale) regelgeving en normering, zoals bijvoorbeeld de NEN 6707 en NPR 6708 (Bevestiging van dakbedekkingen).

Chris van der Meijden van Kiwa BDA is voorzitter van diverse (norm)commissies en is zodoende betrokken bij tal van ontwikkelingen in zowel de platte als de hellende daken­branche. De meest in het oog springende daarvan is de NEN 7250 voor de bouwkundige montage van zonnesystemen. Parallel aan de werkzaamheden van deze commissie is er sinds begin dit jaar ook een brandveiligheidscommissie actief, die moet zorgen voor brandveilige PV-installaties in op en de gebouwschil. Ook deze commissie wordt door Van der Meijden voorgezeten.

Brandveiligheid PV-installaties in en op de gebouwschil

NEN 7250 regelt de bouwkundige installatie van zonne-energiesystemen. “In een norm schrijven we altijd op wat we weten. De regelgeving loopt zodoende altijd achter de ontwikkelingen aan, maar de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie gaan wel érg snel. “ De bouwregelgeving en normalisatie op dakgebied wil de drie primaire functies van het dak borgen: waterdichtheid, windvastheid en brandveiligheid. “Met name het laatste onderwerp is momenteel onderwerp van discussie, enerzijds vanwege de brand in de Grenfell Tower en anderzijds vanwege enkele dakbranden op Nederlandse daken waarop zonnepanelen waren toegepast. De discussie gaat op het moment vaak over het toegepaste isolatiemateriaal: welke eis stel je aan het materiaal en waarom? Uitgangspunt is steeds om een evenwicht te bereiken tussen een optimale veiligheid en een optimale werkbaarheid van de regelgeving.”

“Op het gebied van brandveiligheid zijn zo snel mogelijk heldere regels nodig, zowel ter voorkoming van maatschappelijke onrust als voor de verzekerbaarheid van zonnedaken. Het aantal dakbranden op zonnedaken is niet bekend, de verschillende verzekeraars hebben eigen richtlijnen opgesteld voor zonnedaken op basis van hun eigen risico-inschatting. Daar moeten wij als markt wat mee. Inmiddels is besloten om, parallel aan de ontwikkeling van NEN 7250, een brandveiligheidsnorm op te stellen (of deze te verwerken in bestaande brandveiligheidsnormen), in samenwerking met overheden, leveranciers, verzekeraars en de brandweer. Er is één belang maar sterk uiteenlopende achtergronden en het fysiek vergaderen is lastig vanwege de coronacrisis. Maar onze ambitie blijft om uiterlijk eind 2021 een brandveiligheidsbeoordeling ter beschikking te hebben. Gedurende het project zal worden bepaald of dit wordt ondergebracht in bestaande brandveiligheidsnormen of dat er een nieuwe norm wordt opgesteld.

Van der Meijden geeft aan dat het een ingewikkeld thema is: niet alleen vanwege de sterk uiteenlopende achter­gronden, maar ook op technisch gebied. “In de bestaande bouwregelgeving is er nooit rekening mee gehouden dat de gebouwschil zelf óók brand zou kunnen veroorzaken. Het was altijd brand van binnenuit of buitenaf. Dat verandert de kijk op de functie van de gebouwschil en welke eisen daar aan gesteld zouden moeten worden.”

Het opstellen van een aparte norm voor brandveiligheid is bovendien een intensieve route, omdat deze een aanpassing van het Bouwbesluit vergt. Het Bouwbesluit verwijst namelijk naar bestaande normen: het is dan ook eenvoudiger om bestaande normen te wijzigen of te actualiseren, zoals vaak gebeurt. Vanwege het belang van het onderwerp is het volgens Van der Meijden het meest helder om de regelgeving en normering hieromtrent onder te brengen onder een aparte, nieuw op te stellen norm. “De primaire functie van een zonnepaneel is het opwekken van zonne-energie: dat is dus niet de waterdichting,” aldus Van der Meijden. “Ook geïntegreerde systemen, die in principe dus waterdicht zijn, zijn ontwikkeld met het oog op een zo hoog mogelijke opbrengst. Zeker niet al deze systemen zijn getest op waterdichtheid. Dat is geen directe verplichting, maar een aannemer of opdrachtgever moet andersom op een gegeven moment wel kunnen aantonen dat de toegepaste producten en systemen voldoen aan het Bouwbesluit.”

Wat is de planning? “De ontwikkeling van de brandveiligheidsbeoordeling bestaat uit drie fases. Na een verkenningsfase, waarin in kaart wordt gebracht welke systemen er zijn en welke kennis er in de markt aanwezig is, wordt een overzicht gemaakt van de bestaande eisen, normen en beoordelingsrichtlijnen. Vervolgens wordt een beoordelingsmethode opgesteld voor zowel het hellende dak, als voor het platte dak en de gevel. We zijn in februari van dit jaar aan deze klus begonnen, we hebben zoals gezegd het streven om eind 2021 een beoordelingsmethode ter beschikking te hebben.”

Roofs houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Labels