Roofs 2021-02-32 Recycling van bitumen dakbedekking: bewezen technologie

Special Recycling en circulariteit

De bitumen die wordt gebruikt voor dakbanen is feitelijk al een restproduct, namelijk van de olieproductie. Hoewel men het beschouwt als een eindige grondstof, is dit materiaal wel eindeloos te hergebruiken. Een belangrijke reden dus om deze grondstof te behouden en niet, zoals helaas veel gebeurt, te verbranden vanwege de calorische waarde. In dit kader is het goed ook stil te staan bij de trend naar biobased bouwen. Daar is op zich niets tegen, maar als dat slechts leidt tot het toevoegen van een nieuwe materiaalstroom met tegelijkertijd verbranden van een nuttige grondstof, dan is de vraag hoe duurzaam dat is.

Peter Ligthart, directeur ProBitumen

Bewezen technologie

Het besef dat bitumen een waardevolle en herbruikbare grondstof is, bestaat al lang. In 2011 werd in Nederland een recyclingsysteem geïntroduceerd. Daarbij werd gebruikte dakbedekking na beoordeling op bruikbaarheid voor recycling, ingezameld en verwerkt tot nieuwe grondstof voor dakbedekking. In 2014 startte Probasys Benelux (nu: ProBitumen) mede op basis van dat concept een samenwerking met VEBIDAK onder de naam Bitumen Recycling Nederland (BRN) met Roof2Roof als uitvoerend partner. In België was men zelfs al in 1999 bezig met de ontwikkeling van recyclingtechnieken van bitumen dakbedekking.

Marktomstandigheden

BRN bleek destijds voor Nederland te vroeg: het inzamelen van oude dakbedekking liep redelijk, maar de afzet van het recyclaat was mede door economische omstandigheden moeizaam. De hoeveelheid beschikbaar materiaal was veel groter dan hetgeen op dat moment zou kunnen worden verwerkt in de twee Nederlandse fabrieken. Bovendien was de prijs van recyclaat toen niet voldoende concurrerend ten opzichte van virgin bitumen. Een poging om een afzetkanaal te openen richting de wegenbouw in het RWS-ketenproject bleek op dat moment niet haalbaar.Intussen begonnen fabrikanten wel met het verwerken van het eigen productieafval. Op dit moment is dat de norm.

Kleinere stappen

Met de fusie tussen Probasys Benelux en Bitubel tot ProBitumen ontstonden er nieuwe kansen. Door betere kennisuitwisseling kwam ook de ervaring van de Belgische leden met het recyclen van gebruikte dakbedekking nadrukkelijker in beeld. Bovendien is circulair bouwen een breed maatschappelijk thema geworden en ProBitumen wil daar graag aan bijdragen. De leden van ProBitumen hebben ook geleerd van de ervaring met BRN. Die stap in één keer was te groot. Daarom is in 2020 gekozen voor een andere, meer geleidelijke aanpak.

De hoeveelheid snijresten die overblijft bij de uitvoering is zodanig dat het loont die in te zamelen en te verwerken tot grondstof. Op dit moment wordt die grondstof geproduceerd uit snijresten van de producten van alle ProBitumenleden. Binnenkort gaan de leden starten met het testen van deze grondstof voor hun eigen dakbanen. Er is alle reden om aan te nemen dat de resultaten positief zullen zijn. Dat zou betekenen dat naar verwachting in de loop van 2021 de inzameling van snijresten voor hergebruik zal starten.

Een nieuwe start

Soms moet je een stapje terug doen om twee grote stappen vooruit te kunnen maken. Zo moet ook dit initiatief worden gezien. De inzameling en verwerking van gebruikte dakbedekking als grondstof voor nieuwe bitumen dakbedekking blijft het doel. Met ProBitumen gaan we van een Nederlands initiatief naar een Benelux-initiatief. De huidige dakbedekking is een belangrijke bron voor de grondstof van de dakbedekking van de toekomst. De kwaliteit van de dakbedekking die nu op de daken ligt neemt met de dag toe. Ook in circulair bouwen is bitumen de betrouwbare optie.

Labels