Roofs 2021-06-66 Nieuwslijn special veilig en gezond werken

Ouderschapsverlof per augustus 2022 deels betaald

De Europese richtlijn verplicht het kabinet om per 2 augustus 2022 ouderschapsverlof in te voeren wat voor 50% wordt doorbetaald door de overheid. Het betaalde verlof moet wel in het eerste levensjaar van het kind genomen worden. Het ouderschapsverlof is nu nog onbetaald voor 26 weken in de eerste acht levensjaren van het kind. De wijziging gaat in per augustus 2022 zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling. Door dit ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald te maken wil het kabinet de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding vergroten maar ook de arbeidsmarktpositie van vrouwen verbeteren. De uitkering wordt aangevraagd via de werkgever, verloopt via het UWV en is maximaal 50% van het (maximum) dagloon.

Werkzaamheden installateur zonnepanelen stilgelegd

De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden van een Gelderse installateur van zonnepanelen voor een maand stilgelegd. Het bedrijf is wederom nalatig geweest bij het beschermen van zijn werknemers tegen valgevaar tijdens het plaatsen van zonnepanelen. Het is de derde keer sinds 2015 dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat. Uit de boeterapporten blijkt dat het bedrijf zich niet structureel heeft ingespannen om overtredingen van artikel 3.16 van het Arbobesluit te voorkomen.

Vakbonden en werkgevers tekenen verklaring over veilig werken

Koninklijk Bouwend Nederland, FNV, WoningBouwersNL en de Vereniging van Waterbouwers hebben een internationale verklaring over veilig werken onder­tekend. Dat gebeurde tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra op woensdag 28 april 2021. Ook CNV Vakmensen en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra ondertekenden het document. De verklaring benadrukt het belang van het recht op veilig werk, zoals opgesteld door de International Labor Organization (ILO). De ILO streeft wereldwijd naar nul ­dodelijke ongevallen op de werkvloer. Gekozen is voor 28 april 2021 omdat dit samenviel met de Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk en ook de Workers Memorial Day.

Inspectie SZW

Volgens het net gepubliceerde jaarverslag van de Inspectie SZW zijn in 2020 15.462 inspecties of onderzoeken gedaan. Dat zijn er 3.718 meer dan in 2019. De Inspectie ontving 3.655 ongevalsmeldingen (18% minder dan 2019). Dit gaf aanleiding tot 2.051 ongevalsonder­zoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken steeg met 8% naar 2.244. De daling in ongevalsmeldingen komt vooral door de coronamaatregelen. Grote groepen werknemers werkten thuis en de economische activiteit in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt nam af. Vooral tijdens de eerste lockdown, vanaf half maart 2020 tot en met mei 2020, lag het aantal ongevalsmeldingen een stuk lager dan in dezelfde maanden van eerdere jaren. Het hele jaarverslag is te downloaden via www.inspectieszw.nl.

Website veiligopdehoogte.nl geheel vernieuwd

De website van het Platform Preventie Valgevaar (www.veiligopdehoogte.nl) is geheel vernieuwd. Belangrijke vernieuwing is de speciale kennispagina die het startpunt vormt voor het veilig werken op hoogte. De site is bedoeld voor iedereen die geïnte­resseerd is in het veilig werken op hoogte en het voorkomen van valgevaar. Toepassing van het Bouwbesluit is speerpunt van het Platform Preventie Valgevaar. Belangrijk begrip hierbij is de arbeidshygiënische strategie (AHS) die leidend is. De AHS is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

Bij de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw moet de aanvrager met een checklist aantonen dat veilig onderhoud op en aan het gebouw mogelijk is. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Bouwbesluit. De handleiding kan van de kennispagina op de website worden gedownload. Het Platform Preventie Valgevaar is een samenwerkingsverband van partijen die te maken hebben met veilig werken op hoogte.

The Yellow Academy VSB-erkend opleider

The Yellow Academy (Waalwijk) is door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur en 1e Monteur Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur. The Yellow Academy is een nieuw opleidingscentrum waar beroepsgerichte trainingen worden gegeven. Bij de opleider staat persoonlijke aandacht tijdens de trainingen voorop; de cursist staat daarmee altijd op de eerste plaats. In lijn met de scholingsstructuur voor de steigerbouw, kent de VSB de status van Erkend Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit, cursus­materiaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind- en toets­termen voor functies in de steigerbouw en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Na toetsing bleek The Yellow Academy aan al deze voorwaarden te voldoen en kon het bedrijf worden voorgedragen als VSB Erkend Opleider.

Blijf risico’s op fysieke overbelasting onder de aandacht houden

Beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat zorgen voor veel verzuim. Het is niet zo dat werknemers bewust risico nemen. Even een zak oppakken en over de schouder gooien gaat sneller dan het in de kruiwagen ophalen. Vaak zien werknemers het gevaar van overbelasting niet, totdat zij zelf of een directe collega met de fysieke gevolgen te maken krijgen. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft nieuwe animatiefilmpjes gemaakt om op een luchtige manier fysieke overbelasting onder de aandacht te brengen. De animatievideo’s gaan onder meer over het dragen van lasten, langdurig zitten en regelmatig bewegen. Met zoekterm Napo te vinden op YouTube.

Eén jaar Corona-helpdesk

Het is niet iets om te vieren, maar één jaar Helpdesk Corona Bouw en Techniek was wel een moment om stil te staan bij de fantastische samenwerking en de resultaten in het afgelopen jaar. De helpdesk voorziet de bouw- en technieksector in de juiste en actuele informatie op het gebied van veilig doorbouwen tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het delen van de meest recente corona protocollen, adviezen van deskundigen, nieuwsberichten, een zeer uitgebreide FAQ en het actief informeren door het organiseren van een webinar en online kennissessies. Daarnaast fungeert de helpdesk ook als een meldpunt voor klachten. Meer informatie: www.helpdeskcorona-bt.nl.

Labels